English

I am a serendipitist

Serendipity is when one finds something that one was not expecting to find, a "happy accident". It is also the "sagacity" (= foresight, discernment, keen perception, ability to make good judgements) of being able to link together apparently unrelated facts to come to a valuable conclusion.

I did not know the word Serendipity, but when I came across it, it described exactly my way of working.

Serendipity: the gift of finding valuable or agreeable things not actually sought for. You can also say the talent to discover a find you have not searched for.

In practice this means that I can not read a book or a magazine without doing something with it. I write special thoughts and ideas in a book to be used later. I collect picture material which attracts me. I also make photo's and have made a large collecion of all of this. I combine pictures and text into an image.

My motivation is the same as when I studied psychology; the drive to understand myself and the world. I started to think about myself and tried to put that into words and images.

I make an image of imagination, I travel through my subjective reality from dimension to dimension, and leave form after form behind.

I constantly have to order and express my emotions and everything that comes my way consciously and unconsciously.

I am looking for the seemingly order that describes the world and paint that what hides itself between knowing and understanding.

My work is therefore a materalisation of that what goes on in my mind. My questions: "what is reality, who am I and what is time" are answered in my paintings: "Window on eternity", "Timeflow", "Individuation"and "Inner- and outerworld".

I feel a strong need to create a new reality to record my astonishment. Don't think that it's easy for me to do! It's often a struggle and I see only later the underlyying significance of a work.

In the art world this "explanation" of work is not considered done. Artists often think that people have to find out for themselves what the deeper meaning is.

For me the focal point is not th technical aspect (which I have to find out for myself anyway, because my lack of formal education) but the result; the materialisation of my feelinggs and the chaos in my head.

Nederlands

Ik ben een serendipiteus

Dat woord kende ik niet, maar toen ik het toevallig tegen kwam dekte het heel goed mijn manier van werken. Sendipiditeit betekent: Bij toeval iets ontdekken, dus het talent om een niet gezochte vondst te doen. In de praktijk betekent dat, dat ik geen boek kan lezen of geen tijdschrift of krant kan zien zonder er iets mee te doen. Ik verzamel bijzondere overwegingen en schrijf die op in een boekje, waardoor ik ze later weer kan gebruiken. En ik verzamel beeldmateriaal dat me aanspreekt. Daar heb ik een groot archief van. Ook maak ik zelf veel foto’s van aansprekende zaken.

Beeld en tekst bewerk ik tot een afbeelding. Mijn motivatie die ook gold voor mijn studie psychologie is nog steeds van toepassing nl: Drang tot zelfkennis en kennis van de buitenwereld.

Ik ging nadenken over mezelf en waar ik mee bezig was en probeerde dat zo kort mogelijk onder woorden en in beeld te brengen.

Ik ben: "Verbeelder van de verbeelding, ik reis door mijn subjectieve werkelijkheid van dimensie tot dimensie vorm na vorm achterlatend."

"Een outsider. Ik moet mijn emoties en alles wat er bewust of onbewust binnenkomt voortdurend ordenen door ze uit te beelden."

Ik zoek naar de schijnbare orde die de wereld beschrijft en schilder wat zich tussen weten en begrijpen verbergt.

Mijn werk is dus de materialisatie van datgene wat in mijn hoofd leeft. Mijn vragen: wat is de werkelijkheid, wie ben ik en wat is tijd werden beantwoord in mijn schilderijen "Venster op de Eeuwigheid", "Tijdstroom", "Individuatie" en "Buiten en Binnenwereld". Ik voel steeds sterker de behoefte om een nieuwe werkelijkheid te scheppen en daarmee mijn verwondering vast te leggen.

Denk niet dat mij dit makkelijk afgaat! Vaak is het een worsteling en herken ik pas veel later de onderliggende betekenis van het werk. In de kunstwereld is dit uitleggen van mij als vloeken in de kerk. Kunstenaars vinden vaak dat mensen zelf maar moeten uitvinden wat iets voorstelt of wat de diepere betekenis van iets is, maar misschien hebben ze geen diepere betekenis. Bij mij ligt het zwaartepunt niet op de techniek, die ik door mijn gebrek aan opleiding op dit gebied vaak zelf moet uitvinden, maar op het resultaat: de materialisatie van mijn gevoel en de chaos in mijn hoofd.